Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi Szabályzat

Hatályos: 2018.05.25. napjától visszavonásig

Az R-Estate Kft.

Cégjegyzékszám:

01-09-187151

Székhely:

1042 Budapest, Árpád út 57-59. 3. em. 1.

Adószám:

13206787-2-41

Statisztikai számjel:

13206787-6810-113-01

Elektronikus elérhetősége:

https://iroda-takaritas-budapest.hu/

E-mail:

info@iroda-takaritas-budapest.hu

Telefon:

06 70 333 8126

Törvényes képviselők:

Ivanits Gábor ügyvezető

továbbiakban: „Adatkezelő”, a jelen Adatvédelmi Szabályzatot (továbbiakban: „Szabályzat”) alkotja, amely az Adatkezelő honlapjá(ai)nak üzemeltetésével és azzal összefüggő szolgáltatásaival érintett adatkezelésére vonatkozik.

A Szabályzat célja, hogy meghatározza az Érintetteknek az Adatkezelő által kezelt adatainak körét, az adatkezelés módját, célját és jogalapját, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, megakadályozza az Érintettek adataihoz történő jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát vagy felhasználását.

Adatvédelmi jogszabályok

A Szabályzat szempontjából kiemelt jelentőséggel bíró jogszabályok:

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (továbbiakban: „GDPR Rendelet”)

Magyarország Alaptörvénye

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Infotv.”)

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: „Ptk’)

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (így különösen 13/A.-13/B.§-ai)

Definíciók:

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

Hozzájárulás: az Érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

Személyes adat: az Érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret-, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy, így különösen az 1. pont szerinti szerződésben fél Partner számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

Gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése.

Rendszer: az Adatkezelő gépi feldolgozását működtető technikai megoldások összessége (továbbiakban: „Rendszer”)

Egyebekben pedig jelen Szabályzat fogalmai alatt az Infotv. 3. §-ában meghatározott értelmező fogalommagyarázatok szerinti tartalmat kell érteni.

Önkéntes hozzájárulás

Adatkezelő a természetes személy Érintettek e Szabályzatban foglalt személyes adatait az Érintettek önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulása alapján az Infotv. 5. § (1) bekezdése alapján, illetve ha vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll az Infotv. 6. § (1) bekezdése alapján, kezeli.

Tekintettel, hogy az egyes személyes adatok minden esetben Érintett önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulásával kerülnek Adatkezelő adatkezelésébe, azon Érintettek személyes adatai esetében, ahol az Érintett személye és a vonatkozó személyes adatot szolgáltató személye nem azonos, az Érintett felel a személyes adatok valódiságáért és kezelhetőségéért; kivéve, ha Adatkezelő esetleges rosszhiszeműsége ezen felelősséget ki nem zárná.

Az adatkezelési célok és az Adatkezelő által kezelt adatok köre

Adatkezelő kijelenti, hogy személyes adatot csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében kezel. A kezelt személyes adatokat magáncélra nem használja fel, az adatkezelés mindenkor megfelel a célhoz kötöttség alapelvének –amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.

Az Adatkezelő az Érintettek személyes adatait az alábbi célokból, körben és arányban kezelheti:

Adatkezelés célja

Műveletek, folyamatleírás

Várható időtartam

Személyes adatok

– köre, fajtája, kategóriái –

1.

 Hírlevél szolgáltatáshoz, kapcsolattartáshoz kapcsolódó adatkezelés,

Hírlevélre feliratkozás. A jelen Szabályzatot egy linkkel elérhetővé kell tenni. A hírlevéről az érintett a hírlevél „Leiratkozás” alkalmazásának használatával, vagy írásban, vagy e-mailben tett nyilatkozattal bármikor leiratkozhat, amely a hozzájárulás visszavonását jelenti. Ilyen esetben a leiratkozó minden adatát haladéktalanul törölni kell.

a hírlevél-szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig

érintett neve, telefonszáma, email címe

2.

ajánlat továbbítás

Érintettek ajánlatkérése alapján telefonos vagy személyes megkeresés, ajánlat küldése

a hozzájárulás visszavonása

érintett neve, telefonszáma, , email címe, terület mérete, címe, egyéb az érintett által önként megadott adat

3.

szerződés teljesítése jogcímén

megrendelőként szerződött természetes személy adatai a szerződés teljesítéséhez

a szerződés megszűnését követő 5 év

megrendelőként szerződött természetes személy nevét, lakcímét, az érintett által megadott egyéb címet, számlázási címét, telefonszámát, e-mail címét

Jogi személy képviselőire, kapcsolattartóira vonatkozó adatkezelés

a Társaság jogi személy partnerével kötött szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás

az üzleti kapcsolat, illetve az érintett képviselői minőségének fennállását követő 5 évig

 kapcsolattartó, képviselő természetes személy: neve, telefonszáma, e-mail címe.

Látogatói adatkezelés a Társaság honlapján, sütik (cookie) alkalmazása

Az Adatkezelő weboldalára látogatót az online felületen tájékoztatni kell a sütik alkalmazásáról, és ehhez – a technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik kivételével – a hozzájárulását kell kérni.

munkamenet (session) sütik, Használatot elősegítő sütik,

teljesítményt biztosító sütik 3.fél alkalmazásai szerint

Az adatkezelés jogalapja

Az Adatkezelő jelen Szabályzatba foglalt személyes adatokat az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. § (5) bekezdése alapján a természetes személy Érintettek önkéntes hozzájárulása alapján, illetve ha vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll az Infotv. 6. (1) bekezdése, továbbá a vonatkozó ágazati jogszabályok rendelkezései alapján kezeli.

Tehát az Adatkezelő a GDPR Rendelet II. Fejezet 6. Cikk (1) bekezdése

a) – „az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez” – ,

b) – „az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges” – ,

c) – „az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges” –

pontjai szerint jogszerűen kezel adatokat

Az adatfelvétel módja

Az Érintettek jelen Szabályzat szerinti adatait, minden esetben az Érintettek önkéntes hozzájárulása alapján Adatkezelő közvetlenül Érintettől a weboldalán keresztül kapja, szerzi oly módon, hogy az Érintett vagy Érintettek kitöltik a kapcsolatfelvételi formanyomtatványt.

A megadott személyes adatok valódiságáért minden esetben az Érintett felel. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi.

Érintettek minden olyan szerződés megkötésével, amelyre Adatkezelő szabályzatának tárgyi hatálya kiterjed, kifejezetten a jelen Szabályzatot is elfogadják.

Az Érintett hozzájárulásnak minősül, az érintett kifejezett, konkrét, az adatkezeléshez közvetlenül hozzájáruló egyedi nyilatkozata. Az érintett hozzájárulásának minősül továbbá, ha az érintett a Társaság internetes honlapjának megtekintése során a kapcsolatfelvételi formanyomtatványt kitölti és elküldi az Adatkezelő részére, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat hajt végre, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet is, amellyel az érintett egyértelmű, kifejezett hozzájárulását adja a személyes adatainak tervezett kezeléséhez.

Az Adatkezelés elvei

Személyes adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni.

Személyes adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni.

A kezelt személyes adatok körének tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl.

Meg kell tenni a megfelelő biztonsági intézkedéseket az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

Adattovábbítás

Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági határozat kötelezi. Ilyen adattovábbítása, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé

Adatkezelő adatokat előbbieken túl kizárólag vele szerződéses kapcsolatban álló társadatkezelőinek és/vagy adatfeldolgozóinak, ezen belül is kizárólag olyanoknak ad át, akiket az Érintett vonatkozásában szerződéses kötelezettség terhel; ennek megfelelően Adatkezelő kizárólag jelen Szabályzatban megjelölt célok teljesítése érdekében és mértékéig ad át adatot harmadik személynek. Ezen adattovábbítás a jelen Szabályzat mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési és adatbiztonsági szabályoknál hátrányosabb helyzetbe az Érintettet nem hozhatja.

Adatkezelő tájékoztatja Érintetteket, hogy az Érintettek személyes adatait külföldre (Európai Unión kívülre, nem EGT-államba) nem továbbítja, kivéve Érintett kifejezett jóváhagyása esetén és a felek által írásba foglalt nyilatkozatban rögzített feltételek szerint, a GDPR rendelkezéseinek megfelelő garanciák biztosításával.

Az adatkezelés biztonsága

Adatkezelő az Infotv. 7. §-a szerinti kötelezettségének megfelelően mindent megtesz annak érdekében, hogy gondoskodjon az Érintettek adatainak biztonságáról, megteszi továbbá azokat a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Adatkezelés időtartama

Az adatkezelési céloknál feltüntetett időtartamokig, de

 • Főszabályként az adatkezelés céljának megvalósulásáig.
 • Jogviszonnyal kapcsolatos jogosultságokkal és kötelezettségekkel kapcsolatosan ezek megszűnéséig.
 • Egyebekben a vonatkozó jogszabály(ok) által előírt időtartamig.
 • Végül pedig az Érintett jóváhagyásának visszavonásáig és/vagy az arra okot adó körülmény elérni kívánt cél megszűnéséig, meghiúsulásáig.

Adatkezelés forrása

A kezelt adat közvetlenül az Érintettől kerül felvételre.

Az Adatkezelési Szabályzat módosításának lehetősége

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot a jövőre nézve egyoldalúan módosítsa. Az új Szabályzatot a https://iroda-takaritas-budapest.hu/ domain-címen található honlapon közzéteszi és/vagy az Érintetteket haladéktalanul közvetlenül tájékoztatja.

Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartása

Adatkezelő és – ha van ilyen – a képviselője a felelősségébe tartozóan végzett adatkezelési tevékenységekről nyilvántartást vezet. E nyilvántartás a következő információkat tartalmazza:

 • az adatkezelő neve és elérhetősége, valamint – ha van ilyen – a közös adatkezelőnek, az adatkezelő képviselőjének és az adatvédelmi tisztviselőnek a neve és elérhetősége;
 • az adatkezelés céljai
 • az érintettek kategóriáinak, valamint a személyes adatok kategóriáinak ismertetése;
 • olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják, ideértve a harmadik országbeli címzetteket vagy nemzetközi szervezeteket;
 • adott esetben a személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására vonatkozó információk, beleértve a harmadik ország vagy a nemzetközi szervezet azonosítását, valamint a GDPR Rendelet 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdés szerinti továbbítás esetében a megfelelő garanciák leírása;
 • ha lehetséges, a különböző adatkategóriák törlésére előirányzott határidők;
 • ha lehetséges, a 32. cikk (1) bekezdésében említett technikai és szervezési intézkedések általános leírása.

Adatkezelő megkeresés alapján a felügyeleti hatóság rendelkezésére bocsátja a nyilvántartást.

Adatvédelmi tisztviselő

Adatvédelmi tisztviselő kinevezésére nem került sor. Figyelemmel arra, hogy a GDPR Rendelet 37. Cikkében foglalt kötelező esetek egyike sem áll fenn, adatvédelmi tisztviselő kinevezésére nem került sor.

E körben Adatkezelő rögzíti, hogy jelen Szabályzat adatkezelési céljaival összefüggésben

 • nem minősül közhatalmi szervnek, közfeladatot nem lát el;
 • főtevékenységei nem foglalnak magukba olyan műveleteket, amelyek jellegüknél, hatókörüknél és/vagy céljaiknál fogva az érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését tennék szükségessé;

nem kezel különleges adatokat

Tájékoztatás, tiltakozási jog, adattörlés, adatkezelés korlátozása

Az Érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését jelen Szabályzata alapján, így különösen a fent megadott elérhetőségek útján.

Az Érintett e-mailben benyújtott kérelmére Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban tizenöt (15) napon belül írásban, közérthető formában, ingyenesen – költségtérítést Adatkezelő csak az Infotv. 15. § (5) bekezdésében meghatározott esetben számít fel – megadni a tájékoztatást.

A tájékoztatás kiterjed az Infotv. 15. § (1) bekezdésében meghatározott információkra, amennyiben az érintett tájékoztatása törvény alapján nem tagadható meg.

A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az Adatkezelő helyesbíteni köteles. A személyes adatot Adatkezelő törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri – ezesetben legfeljebb öt (5) napon belül –, az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, ha az adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Amennyiben az Érintett jogellenesen vagy megtévesztő módon használ személyes adatot, vagy az Érintett bűncselekményt valósít meg, akkor az Adatkezelő fenntartja a jogot arra, hogy az ilyen módon történő felhasználás esetén a vonatkozó adatokat megőrizhesse az esetleges peres és nem peres eljárásban felhasználható bizonyítás végett az eljárás lezárultáig. Utóbbi megfelelően alkalmazandó azon esetre is, amennyiben Érintett személyes adatok törlését Adatkezelő jogos követelése érvényesíthetőségének meghiúsítása, de legalábbis megnehezítése végett kérte.

Az Érintett az Infotv. 21. § (2) bekezdésében foglaltak szerint tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, így különösen

   • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
   • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
   • törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb tizenöt (15) napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. A vizsgálat idejére, de legfeljebb öt (5) napra az Adatkezelő az adatkezelést felfüggeszti. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot kezelő szervezeti egység vezetője az Infotv. 21. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint jár el.

Ha az Adatkezelő az Érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az Érintett az adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a határidőt elmulasztja, az Érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított harminc (30) napon belül bírósághoz fordulhat.

Az Adatkezelő az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy gondatlan magatartásából származott.

Érintettek tájékoztatása mellőzhető/elutasítható vagy korlátozható az Infotv. 16. § (2) bekezdésében meghatározott – Infotv. 9. § (1) bekezdésében vagy a 19. §-ában meghatározott okokból és részletes indoklással – rendelkezésekre figyelemmel akkor, ha

 • az érintett már rendelkezik az információkkal;
 • a szóban forgó információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne, különösen a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, a GDPR Rendelet 89. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek és garanciák figyelembevételével végzett adatkezelés esetében, vagy amennyiben a tájékoztatási kötelezettség valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezen adatkezelés céljainak elérését. Ilyen esetekben az adatkezelőnek megfelelő intézkedéseket kell hoznia – az információk nyilvánosan elérhetővé tételét is ideértve – az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében;
 • az adat megszerzését vagy közlését kifejezetten előírja az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog, amely az érintett jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedésekről rendelkezik; vagy
 • a személyes adatoknak valamely uniós vagy tagállami jogban előírt szakmai titoktartási kötelezettség alapján, ideértve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettséget is, bizalmasnak kell maradnia.

Egyebekben az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • A személyes adatok másolata (további példányokért ktsg.)
 • Az adatkezelés céljai
 • Az adatok kategóriái
 • Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok
 • Adatátvételnél a forrásra vonatkozó információk
 • Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják
 • Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák
 • A tárolás időtartama, annak szempontjai
 • Az érintett jogai
 • Hatósághoz fordulás joga

A hozzáférés jog gyakorlás módja: Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta az adatot, és azt törölni köteles akképp, hogy az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy tájékoztasson más adatkezelőket, a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése kapcsán.

Érintett a törlés és az elfeledtetés jogával nem élhet, amennyiben az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához, jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, közérdekből a népegészségügy területén, közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, jogi igények érvényesítéséhez

Az Adatkezelő az Érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha:

 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát
 • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
 • az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az Adatkezelő még vizsgálódik.

Értesítési kötelezettség

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy korlátozásról, akivel az adatokat közölték. Kivéve, ha ez lehetetlen, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

Az adathordozhatóság

Az Érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatait megkapni:

 • tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban
 • jogosult más adatkezelőhöz továbbítani
 • kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz –
 • ha ez technikailag megvalósítható

kivéve: közérdekű, vagy közhatalmú jog gyakorlása céljából  végzett adatkezelés

Jogérvényesítési lehetőségek

Az Érintettek jogaik megsértése esetén az Adatkezelő elleni jogérvényesítési lehetőségeiket az Adatkezelő mindenkor érvényes és hatályos általános szerződési feletételi szerinti választottbíróság előtt gyakorolhatják, valamint az Infotv. és vonatkozó jogszabályok rendelkezései alapján Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak (levelezési cím: 1534 Budapest, Pf.: 834; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.). A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

A jelen Szabályzatot a mai napon elfogadom és hatályba léptetem.

Kelt: Budapest, 2018. 05.25

Ivanits Gábor

ügyvezető